Cərgələr - 1 və 2 ölçülü

Cərgənin elementləri cəmini hesablayan kod. İlk elementin indeksi 1-dən başlayır.
tam x[5], cem;
// cergenin elementlerine muxtelif
// qiymetler menimsedek
x[1] = 17;
x[2] = 389;
x[3] = 224;
x[4] = 1296;
x[5] = 2015;
  
cem = x[1] + x[2] + x[3] + x[4] + x[5];
 
xaricet("x cergesinin elementlerinin cemi = ", cem, "\y");
x cergesinin elementlerinin cemi = 3941

Cərgələrə aid nümunə kod
tam s[10], k;
 
say (k 10 )
 s[k] = 970 + k;

xaricet("s cergesinin elementleri: \y");
 
say (k 10)
 xaricet(s[k], " ");
s cergesinin elementleri:
 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980

İstifadəçinin daxil etdiyi ədədləri əksinə çap edən kod.
tam x[10], k;
 
 aricet("10 eded daxil edin. \y");
 
say (k 10)
 daxilet(x[k]);
  
xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededler eksine: \y");
 
say (k 10 1)
 xaricet(x[k], " ");
10 eded daxil edin.
23 45 67 89 123 4 76 98 22 430
Sizin daxil etdiyiniz ededler eksine:
430 22 98 76 4 123 89 67 45 23

Cərgənin ən böyük elementini çap edən kod.
tam x[10], k, enb;
 
xaricet("x cergesinin elementlerini daxil edin. \y");
 
say (k 10){
 xaricet("x[", k, "] = ");
 daxilet(x[k]);
}
  
enb = x[1]; 
 
say (k 10)
 eger (x[k] > enb)
  enb = x[k];

xaricet("x cergesinin en boyuk elementi: ");
xaricet(enb, "\y");
x cergesinin elementlerini daxil edin.
x[1] = 23
x[2] = 56
x[3] = 123
x[4] = 7
x[5] = 89
x[6] = 890
x[7] = 4
x[8] = 65
x[9] = 34
x[10] = 222
x cergesinin en boyuk elementi: 890

Cərgənin ən böyük elementinin indeksini müəyyən edən kod.
tam x[10], k, enb, ind;
 
xaricet("x cergesinin elementlerini daxil edin. \y");
 
say (k 10){
 xaricet("x[", k, "] = ");
 daxilet(x[k]);
}
  
enb = x[1]; 
ind = 1;
 
say (k 10)
 eger (x[k] > enb){
 enb = x[k];
 ind = k;
}

xaricet("x cergesinin en boyuk elementi: ");
xaricet("x[",ind,"] = ", x[ind], "\y");
x cergesinin elementlerini daxil edin.
x[1] = 12
x[2] = 34
x[3] = 5
x[4] = 76
x[5] = 88
x[6] = 90
x[7] = 32
x[8] = 667
x[9] = 2
x[10] = 44
x cergesinin en boyuk elementi: x[8] = 667

Cərgənin elementini artan sırada düzən kod.
tam x[10], k,j, mvq;
 
xaricet("10 eded daxil edin. \y");
 
say (k 10)
 daxilet(x[k]);
 
say (k 10)
 say (j k 10) 
  eger (x[k] > x[j]) onda{
   mvq = x[k];
   x[k] = x[j];
   x[j] = mvq;
  }
 
 
xaricet("Daxil etdiyiniz dededler artan sirada. \y");
 
say (k 10)
 xaricet(x[k], " ");
10 eded daxil edin.
23 4 56 77 8 21 3 45 675 70
Daxil etdiyiniz dededler artan sirada.
3 4 8 21 23 45 56 70 77 675

İkiölçülü cərgəyə nümunə.
tam x[10][9],k,j;
 
say (k 10)
 say (j 9)
  x[k][j] = 1;
  
xaricet("x cergesinin elementleri: \y\y"); 
 
say (k 10){

 say (j 9) 
  xaricet(x[k][j], " ");
 
 xaricet("\y");
}
x cergesinin elementleri:

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

İkiölçülü cərgəyə nümunə.
tam x[10][9],k,j;
 
say (k 10)
 say (j 9)
  x[k][j] = (k-1)*9 + j;
  
xaricet("x cergesinin elementleri: \y\y"); 
 
say (k 10){
  
 say (j 9)
  xaricet(x[k][j], " ");
 
 xaricet("\y");
 }
x cergesinin elementleri:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90

İkiölçülü cərgənin ən böyük elementini müəyyən edən kod.
tam x[5][5],k,j, enb;
 
xaricet("cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). \y\y");
 
say (k 5)
 say (j 5)
  daxilet(x[k][j]);
  
// cergenin en bouyk elementini hesablayaq
 enb = x[1][1];
 
say (k 5)
 say (j 5)
 eger (x[k][j] > enb) 
  enb = x[k][j];
 
xaricet("en boyuk element: \y", enb, "\y");
cergenin elementlerini daxil edin(25 eded).

1  2  43  5  67
33  4  56  7  8
445 6  76  890 0
32  4  66  7754 8
321 44  321 869 2

en boyuk element: 7754

İkiölçülü cərgənin ən böyük elementinin sətir və sütun indeksini müəyyən edən kod.
tam x[5][5],k,j, enb, set, sut;
 
xaricet("cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). \y\y");
 
say (k 5)
 say (j 5)
  daxilet(x[k][j]);
  
// cergenin en bouyk elementini hesablayaq
enb = x[1][1];
set = 1;
sut = 1;
 
say (k 5)
 say (j 5)
 eger (x[k][j] > enb) {
  enb = x[k][j];
  set = k;
  sut = j;
 }
  
xaricet("en boyuk element: ", enb, "\y");  
xaricet("indeksler: setir ", set, ", sutun ", sut, "\y");
cergenin elementlerini daxil edin(25 eded).

12  33  45  321 8
34  776 997 0  21
442 926 709 2301 9
87  45  778 171 908
32  45  785 219 395
en boyuk element: 2301
indeksler: setir 3, sutun 4

İkiölçülü cərgənin elementlərini artan sırada düzən kod.
tam x[5][5],k,j,i, mvq, set, sut;
 
xaricet("cergenin elementlerini daxil edin(25 eded). \y");
 
say (k 5)
 say (j 5)
  daxilet(x[k][j]);
  
mvq = x[1][1];
 
say (k 5)
 say (j 5)
  say (i j 5)
    eger (x[k][j] > x[k][i]) {
     mvq = x[k][j];
     x[k][j]= x[k][i];
     x[k][i] = mvq;
    }
 
xaricet("cergenin elementleri setirler uzre artan \y");
xaricet("istiqametde nizamlanmish halda: \y"); 
 
say (k 5){
 say (j 5)
  xaricet(x[k][j], " ");
 xaricet("\y");
}
cergenin elementlerini daxil edin(25 eded).
1 3 2 6 8
0 2 7 1 8
3 7 2 9 6
3 4 1 1 0
5 8 7 9 2
cergenin elementleri setirler uzre artan
istiqametde nizamlanmish halda:
1 2 3 6 8
0 1 2 7 8
2 3 6 7 9
0 1 1 3 4
2 5 7 8 9